Utgångspunkter
Målet för en teamutvecklingsinsats är att skapa en organiserad enhet som kan arbeta effektivt och med hög produktivitet för att uppnå specifika mål.

Begreppet team kan definieras som två eller fler individer som interagerar och har ett eller flera gemensamma mål. Det har satts samman för att utföra uppgifter av betydelse för organisationen och medlemmarna är ömsesidigt beroende vad gäller arbetsprocess och måluppfyllelse. Det har en differentierad roll- och ansvarsstruktur och ingår i en organisatorisk kontext med gränser och kopplingar till denna kontext

En arbetsgrupp har minst tre mål: Att producera något som håller hög kvalitet, att vara en bra arbetsmiljö för medlemmarna samt att anpassa sig efter föränderliga omständigheter.

Detta vet vi 
Team som utvecklat sitt samarbete är mer produktiva och effektiva än grupper som inte kommit lika långt i denna utveckling. Detta har visats i forskning om bl a lärargrupper, intensivvårdsteam samt team inom finans- och försäkringsbranschen (Wheelan & Hochberger, 1996).

Team som tar in och bearbetar ny information från enskilda medlemmar arbetar effektivare, men de flesta grupper föredrar att hantera information som redan delas av alla medlemmar (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009).

Team som regelbundet stannar upp och reflekterar över sitt samarbete och hur det kan utvecklas ökar sin effektivitet med i genomsnitt 25 % (Tannenbaum & Cerasoli, 2013).

Teamutvecklingsinsatser leder till ökad effektivitet. Klein och kolleger fann att de mest effektiva insatserna är sådana som innebär målförtydligande, tätt följt av insatser som innebär rollförtydligande (Klein, DiazGranados, Salas, Le, Burke, Lyons & Goodwin, 2009).

Upplevelsebaserade insatser är mer effektiva än insatser baserade på enbart föreläsningar. Insatser som omfattar flera av de skeden som teamarbete genomgår, nämligen aktiviteter före, under och efter genomförande, har större inverkan på teamets effektivitet än insatser som bara inriktar sig på ett av dessa skeden. Team har nytta av att få hjälp att klargöra sitt syfte, formulera mål och planera och att kommunicera, koordinera och samarbeta under genomförande samt att efter genomförande granska och utvärdera sitt samarbete. Utöver detta är insatser ägnade att stödja positiva relationer mellan medlemmar effektiva (McEwan, Ruissen, Eys, Zumbo, Beauchamp, 2017).

Därför gör vi detta
Hjälper grupper förtydliga mål på olika nivåer i organisationen inklusive för den egna gruppen samt hur mål på olika nivåer hänger ihop.

Hjälper grupper förtydliga roller utifrån de mål som formuleras för såväl uppgiftsarbete som samarbete och relationer.

Hjälper grupper utveckla sin förmåga att integrera ny information, lösa problem och fatta beslut av högre kvalitet genom att använda metoder för funktionell kommunikation.

Hjälper grupper att kontinuerligt utvärdera och förbättra sitt samarbete m h a systematisk debrief.

För mer information kontakta oss på info@henakesjo.se.


 

Referenser

Klein, C., DiazGranados, D., Salas, E., Le, H., Burke, S., Lyons, R., & Goodwin, G.F. (2009). Does team building work? Small Group Research, 40,  181 – 222.

McEwan, D., Ruissen, G.R., Eys, M.A., Zumbo, B.D., Beauchamp, M.R. (2017). The effectiveness of teamwork training on teamwork behaviours and team performance: A systematic review and meta-analysis of controlled interventions. PLoS ONE 12(1): e0169604. Doi:10.1371/journal.pone.0169604

Mesmer-Magnus, J. R., & DeChurch, L. A. (2009). Information sharing and team performance: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 94, 535 – 546.

Tannenbaum, S. I., & Cerasoli, C.P. (2013). Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis. Human Factors: The Journal of Human Factors and Ergonomic Society, 55, 231-245.

Wheelan, S. A., & Hochberger J., M. (1996). Validation studies of the group development questionnaire. Small Group Research, 27, 143-170